Sabado, Hunyo 9, 2012

SAKRAMENTO NG PAGKAKAISA: Reflection for the Solemnity of Corpus Christi Year B - June 10, 2012


Muli na namang pinagkaisa ng "Pambansang Kamao" ang ating bansa! Talagang kakaiba ang nangyayari kapag may laban si Manny Pacquiao, humihinto ang pag-ikot ng mundo: tigil putukan muna ang mga rebelde at sundalo ng gobyerno, day-off muna ang mga holdapers at snatchers, pahinga muna ang mabigat na traffic sa kalsada... lahat ay nakatunghay sa harap ng telebisyon, radyo at internet at malugod na sinusubaybayan ang bawat suntok at pag-ilag ng ating "bayani". Tunay ngang pinagkakaisa ng "Pambansang Kamao" ang mamamayang Pilipino! Kung si Manny Pacquiao ay simbolo ng pagkakaisa nating mga Pilipino, Si Jesus naman sa Banal na Eukaristiya ang simbolo ng pagkakaisa nating mga Kristiyano! Kaya nga ang tawag din natin sa Banal na Sakramentong ito ay "Sacrament of Holy Communion". Ang ibig sabihin ng communion ay pagkakaisa: COMMON na, UNION pa! Ano ang nagbubuklod sa atin sa Sakramentong ito? Walang iba kundi ang TIPAN na ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kanyang katawan at dugo! Sa Lumang Tipan ang tipanang ito ay isinagawa sa pagwiwisik ng dugo ng susunuging handog sa dambana. Ang mga tao naman ay sabay-sabay na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon at pagsunod sa utos ni Yahweh! Sa Bagong Tipan ay may pag-aalay pa ring nangyayari. Ngunit hindi na dugo ng hayop kundi ang dugo mismo ng "Kordero ng Diyos" ang iniaalay sa dambana. Sa pag-aalay ni Jesus ng Kanyang sarili sa krus ay ginawa niya ang natatangi at sukdulang pakikipagtipan ng Diyos sa tao! Kaya nga't ang bawat pagdalo sa Banal na Misa ay pagpapanibago ng pakikipagtipan na ito. Hindi lang tayo nagsisimba para magdasal o humingi ng ating mga pangangailangan sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-aalok ng Kanyang sarili upang ating maging pagkain at kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya nga nga't hindi sapat ang magdasal na lamang sa loob ng bahay kapag araw ng Linggo. Hindi rin katanggap-tanggap ang ipagpaliban at pagsisimba sapagkat ito ay pagtanggi sa alok ng Diyos na makibahagi tayo sa Kanyang buhay! Katulad ng mga Judio sa Lumang Tipan, sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa tipanang ito ay inihahayag naman natin ang ating buong pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nag-aalok ng buhay, tayo naman ay malugod na tumatanggap! Ito ang bumubuo ng COMMUNION sa pagdiriwang ng Banal na Misa. At sapagkat nagiging kaisa tayo ni Jesus sa pagtanggap natin sa Kanya sa Komunyon, inaasahan tayo na maging katulad ni Jesus sa ating pag-iisip, pananalita at gawa! Ngunit may higit pang inaasahan sa atin bilang mga miyembro ng Katawan ni Kristo, na sana tayo rin ay maging instrumento ng pagkakaisa sa mga taong nakapaligid sa atin. Marahil ay hindi kailanman mapapapantayan ang kakaibsng karisma ng ating pambansang kamao ngunit bilang Kristiyano ay maari naman nating matularan si Kristo. Tayo rin ay maaring maging daan ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad, pakikipagkasundo, pang-unawa na maari nating ibahagi sa ating kapwa. Pagkakaisang mananatili at hindi panandalian lamang. Pagkatapos ng laban ni Manny Pacquiao "back to bussiness" na naman ang mga magnanakaw at kriminal, balik putukan na naman ang mga sundalo at rebelde, buhol-buhol na naman ang trapik sa kalsada. Wala na namang pagkakaisa! Tanging si Jesus ang makapagbibigay sa ating ng tunay na pagkakaisa! Ang kanyang Kabanal-banalang Katawan at Dugo ang nagbubuklod sa atin bilang iisang katawan. Siya ang SAKRAMENTO NG PAGKAKAISA!

1 komento:

Tiradauno ayon kay ...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/