Lunes, Mayo 9, 2016

GOD IS GREATER THAN OUR MISTAKES: A post election reflection

Habang isinusulat ko ang pagninilay na ito ay dumarating na ang resulta ng ginawa nating botohan kanina.  Sa totoo lang ako ay nababahala.  Magkahalong kaba at lungkot ang aking nararamdaman habang dumarating ang mga paunang resulta ng botohan bagamat ito ay hindi pa opisyal.  Hindi sapagkat nanalo ang kandidatong ikinakampanya kong huwag sanang manalo.  Hindi sapagkat iniisip kong siya ay masamang tao.  "Who am I to judge?" sabi nga ng ating Santo Papa.  Para sa akin, ang halalang ito ay higit pa sa mga kandidatong mananalo.  Para sa akin ang halalang ito ay magpapakita kung ano na ang pagpapahalaga nating mga tao sa tinatawag nating "moral values".  Mas kinababahala ng aking puso at pag-iisip ang kalooban ng mga bumoto.  Ang kanila bang pagboto sa isang kandidato ay sapagkat naniniwala sila sa kanyang mga pangako? O ito ba ay pagsang-ayon sa taong iyon maging sa kanyang ipinapakitang pag-uugali at pamumuhay?   Mas kaya kung tanggapin kung ang sagot nila ay ang una.  Ngunit kung ang ikalawa ay tama rin sa kanilang palagay ay labis ang aking pagkabahala at sabi nga ng isang obispo... "I can only bow my head in shame..."  Hindi ito bago para sa atin.  Noong inaprubahan ang RH Bill sa kabila ng pagtutol ng Simbahang Katolika at ilang mga Kristiyanong grupo ay ito rin ang aking naging saloobin.  Nalungkot ako sapagkat tila nawawala na ang pagpapahalaga ng mga tao sa "moral values".   Ikinalulungkot ko ang pag-iisip at tila pagtanggap natin sa mga maling pag-uugali tulad ng "pagmumura, pambabae, pagnanakaw..."  Sa aking palagay ay mas masaklap itong katotohanan kaysa sa sa isang pangulong palamura, babaero at marahas.  Ngunit sa kabila nito ay nananatiling buhay ang aking pag-asa. Sa kabila ng namimintong pagsapit ng "kultura ng kamatayan"  sa ating mundo, sang-ayon na rin sa sinabi ni St. Pope John Paul II.  Kahit manaig pa ang masama sa mabuti, ang dilim sa liwanang, ay panghahawakan ko pa rin ang sinabi ng ating Panginoon: "Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!"  Sa huli, sa mga taong may pananampalataya, ang lahat ng ito ay hindi dapat ikabahala. Mas malaki pa rin ang Diyos kaysa sa ating mga pagkakamali. GOD IS GREATER THAT OUR MISTAKES!

Sabado, Mayo 7, 2016

SAKSI NI KRISTO - TAGAPAGPAHAYAG NG KATOTOHANAN: Reflection for the Solemnity of the Lord's Ascension Year C - May 8, 2016 - YEAR OF THE EUCHARIST & FAMILY - JUBILEE YEAR OF MERCY

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Ito ay bahagi ng artikulo ng ating pananampalataya na lagi nating ipinapahayag sa tuwing tayo ay nagsisimba tuwing Linggo o kapag may dakilang kapistahan sa kalendaryo ng Simbahan.  Ano ang nais ipahiwatig sa atin ng Kapistahang ito?  Una, na si Jesus ay umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama.  Ikalawa, na siya ay umakyat sa langit upang "ipaghanda tayo ng matitirhan."  Pag-asa ang handog ng muling pagkabuhay ni Jesus at ipinapakita nito ang ating "patutunguhan" pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa.  Pangatlo,  ang pag-akyat ni Jesus ay nagtagubilin sa atin ng isang "misyon" - ang maging BUHAY NA SAKSI ng kanyang muling pagkabuhay sa lahat ng tao at sa buong mundo.  Ang pagiging saksi ni Kristo ay tinanggap natin noong tayo ay bininyagan ngunit ito ay araw-araw nating isinasabuhay sa pamamagitan ng ating Kristiyanong paninindigan sa mga isyu at usaping moral ng ating buhay pamayanan.  At muli natin itong ipakikita sa darating na May 9, 2016 na kung saan ay boboto tayo hindi lamang bilang isang Pilipino bagkus tayo rin ay maghahalal ng ating mga kandidato bilang isang Kristiyano.  Dito papasok ang ating pagiging SAKSI NI KRISTO. Kaya nga ang ating mga pinuno, sa pagkatao ng ating mga mahal na Obispo ay nagbigay sa atin ng isang liham pastoral na pinamagatang "Tagapagpahayag ng Katotohanan, Lingkod ng Pagkakaisa."  Bilang isang tapat na Katoliko ay tungkulin nating pakinggan ang sinasabi ng ating mga Obispo sapagkat sila ang pinagkatiwalaan ng "kawan ng Panginoon."  Narito ang "Pastoral Letter" ng ating mga obispo para sa halalan 2016.  Ang may pandinig ay makinig:

Tagapagpahayag ng Katotohanan, Lingkod ng pagkakaisa
Pastoral Letter of CBCP for Election 2016
Payo at Pakiusap ng Simbahang Katoliko
na may Pagmamahal sa ating Diyos at Bayan


Mga minamahal kong kababayan,
Nais naming kayong makausap habang tayo ay papalapit sa mahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga mamamayan at mga Kristiyano.  Isang mensahe ng katotohanan ang dala namin sa inyo. Maaring ito ay makasakit subalit ito’y nakakapagpalaya.
Iniaabot namin ang aming kamay para makipagkaisa sa inyo, gayun din ang aming panalangin na paghilumin ang ating bansang winawasak ng pulitika.
Ito ang itinuturo ng katekismo ng Simbahang Katoliko ukol sa mga deklarasyon ng Simbahan sa mga isyung pulitikal: kabilang sa mga misyon ng Simbahan ang  “magsaad ng moral na palagay sa mga bagay na may kinalaman sa pulitika kapag ito ay mahalaga sa mga pangunahing karapatan ng tao o sa kaligtasan ng kaniyang kaluluwa. Ibig sabihin, ang tanging kasangkapan ng Simbahan ay iyong naayon sa ebanghelyo at sa ikabubuti ng lahat ng tao ayon sa kalagayan ng panahon at ng mga pangyayari.” ( CCC 2246 )
Maka-Diyos na Paraan ng Pagpili
Ang mga debateng ipinakita sa mga pambansang broadcast, pati na rin ang mga nalathalang pananalita at kilos ng ating mga kandidato, lalo na ang mga tumatakbo sa pagka Pangulo ng Pilipinas, ay nagbigay sa atin ng larawan sa tunay nilang pagkatao, kung ano ang kanilang knakatawan, at kung ano ang kanilang mga paninindigan na itinataguyod o nilalabanan.
May malaking pagkakaiba ang tama at mali, at hindi ito nagbabago maging sa pulitika.
Ang mga Katolikong tapat sa paghahari ni Kristo ay hindi dapat pumili ng kandidato na may paninindigang ilalagay sa panganib ang ating bayan, at higit pa roon, ay wawasakin ang moralidad  nito.  Hindi natin maaring iproklama si Kristo bilang Hari kung kasabay nito ay tinatanggap natin ang  pamumuno ng isang tao na ang isip, pananalita at kilos ay taliwas sa pamumuno ni Hesukristo.
Nauunawaan namin ang inyong paghangad ng pagbabago.  Ang ating mga kababayan ay nagdurusa sa pagwawalang bahala ng mga namumuno at sa kawalan ng kakayahan sa pamamahala. Ngunit ang mga ito ay hindi dahilan para ibigay ang suporta sa kandidato na ang pananalita, kilos, plano at programa ay walang pagpapahalaga sa karapatan ng iba, at walang paggalang sa Simbahan at sa mga aral nito lalo na tungkol sa moralidad.
Ang Simbahang Katoliko ay hindi kailanman humiling sa mga kandidato na hingin ang endorso nito.  Ngunit lagi nitong pinapaalala sa mga Katolikong botante na ang pagboto ay hindi lamang obligasyon bilang mamamayan, ngunit higit pa, ito ay lantad na deklarasyon ng kanyang pag-ibig sa Diyos.  Ito ang aming apela sa inyo, mga kapatid na Katoliko, sa darating na eleksyon.
Isang Bansang Nananalangin
Pinararangalan namin ang mga laikong Katoliko at mg samahan ng kabataan sa kanilang mga gawain para tayo ay magkabuklod-buklod at manalangin para sa tamang gabay sa pagpili ng mga nararapat na pinuno. Hinihikayat namin kayo na magrosaryo araw-araw at tumanggap ng Komunyon mula ika-1 hanggang ika-9 ng Mayo.  Sa mga nobena at misang ito, hihingin natin sa Panginoon ang maka-Diyos na pamamalakad ng halalan. Sa pahintulot ng mga Obispo, ang Blessed Sacrament ay ilalabas sa publiko para hingin sa Diyos ang isang mapayapang halalan.
Sa mga mahal naming kandidato, kami ay nakikiusap. Ilang araw na lang at pipili na ang sambayanan kung sino ang mamamahala sa kanila. Dahil ang halalan ay patunay ng ating pagiging malaya, kaming mga Obispo ay nagsusumamo na hayaan ninyong bumoto ang bawat Pilipino ayon sa kanyang konsyensya. Huwag po natin linlangin, lokohin o dayain ang bayan.
Ang panahon ng kampanyang ito ay naging puno ng alitan. Hindi lamang mga kandidato ang nag-away-away, pati na ang mga tagasuporta.  Maging mga magkakaibigan ay nagkasamaan ng loob dahil lamang sa diperensiya sa pulitika. Kaya habang kami ay nagpapayo sa mga botante, hinihiling din namin sa mga  iginagalang na kandidato: magdasal po kayo.
Magdasal po kayo hindi lamang para manalo, kundi para iparamdam ng Panginoon sa ating lahat kung sino ang kanyang pinipiling lider para sa kritikal na yugtong ito ng kasaysayan ng ating bayan.
Para Magkaisa
Pagkatapos ng eleksyon, kapag kayong mga nagwagi ay naproklama na alinsunod sa batas, hinihingi namin sa inyo, sa ngalan ni Hesukristo, na maging instrumento kayo ng  kapayapaan, paghihilom at pagkakabati.
Sana ang mga mananalo ay magpakumbaba at kalimutan na ang mga masasakit na pananalita ng mga naging katunggali, at sa halip ay akitin sila tungo sa pamahalaang nagkakaisa, batay sa katotohanan at katarungan, at hindi sa sariling interes at pamumulitika lamang.
Pinapaalalahanan namin ang lahat ng magwawagi sa eleksiyon na sa kanilang panunumpa, sang-ayon sa batas, sila ay tatawag sa Panginoon bilang kanilang saksi, at kahit hindi nila sabihin, sila ay manunumpa sa harap ng mga taong anak ng Diyos.  Lahat ng opisyal pampubliko ay manunumpa na ipagtatanggol ang ating Saligang Batas at mabibigyan ng katarungan ang bawat mamamayan.

Sa gayon, ang mga karapatan ng mga anak ng Diyos na nakasulat sa Saligang Batas, at ang pangangailangan ng katarungan, pagkakaisa, kaunlaran, at kapayapaan ang magiging sandigan ng mga batas na ipagtitibay, hindi ano pa mang pansariling katwiran, sumpong o paghihiganti.
Kung sino man ang magwawagi sa malinis na paraan, kung sino man ang siryosong manunumpa sa kanyang katungkulan, kung sino man ang magbubuklod-buklod ng bayan mula sa pagkakahiwalay sanhi ng pulitika, kung sino man ang rerespeto sa karapatan ng lahat, na tunay na may takot sa Diyos at masigasig na susunod sa kanyang mga aral, ay makakatanggap ng suporta at tulong mula sa Catholic BishopsConference of the Philippines. Gagawin namin ang lahat, kasama ang mga kaparian hanggang sa mga pinakamalayong barangay na aming pinaglilingkuran, para sa isang gobyernong may takot sa Diyos, hindi nag-iisip ng paghihiganti, bagkus ay pinaghaharian ng pagpapatawad at malasakit sa lahat.
Panalangin
Tumatawag ako sa Mahal na Ina na ilukob ang ating bansa sa ilalim ng kaniyang pagmamahal, at hilingin sa kaniyang Anak na bigyan tayo ng isang makahulugan at mapayapang halalan, at isang pamahalaan na magbibigkis sa mamamayan sa harap ng Panginoon at sang-ayon sa Kanyang kalooban.
Panginoon, paghilumin mo ang aming bayan. Panginoon, paghilumin mo ang aming bayan.
Mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, May 1, 2016

+Socrates B. Villegas
Archbishop of Lingayen, Dagupan

President, Catholic Bishops’ Conference of the Phils.