Sabado, Pebrero 25, 2017

UMASA SA DIYOS AT MAGTIWALA: Reflection for 8th Sunday in Ordinary Time Year A - February 26, 2017 - YEAR OF THE PARISH AS COMMUNION OF COMMUNITIES

Sa darating na Miyerkules ay simula na ng Panahon ng Kuwaresma.  Muli ay tatanggapin natin sa ating mga noo ang "abo" bilang simbolo na nais nating simulan ang banal na panahong ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik-loob.  Ang mga katagang "Tandaan mo tao na sa alabok ka nagmula at sa alabok ka rin babalik" ay nagpapaalala sa atin ng ng isang katotohanan: "MAMAMATAY KA RIN!"  Marami sa atin ang ayaw marinig ito ngunit isa itong katotohanan sa ating buhay na dapat nating harapin, na ang lahat sa mundong ibabaw ay lumilipas at dahil dito, maging ang ating buhay ay may katapusan.  Kaya nga't ang tanong ay: "Kanino mo ngayon isasaalang-alang ang buhay mo?"  Iisa lang ang naiisip kong kasagutan: UMASA KA SA DIYOS! Sa Kanya ka lang magtiwala!  Ito ang paalala sa atin ng mga pagbasa sa Linggong ito. Sa unang pagbasa ay pinaalalahanan tayo ni Propeta Isaias kung gaano tayo kamahal ng Diyos at hindi Niya tayo nakakalimutan: “Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako’y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali.”  At sa ating Ebanghelyo ay sinabihan tayo ng Panginoong Jesus na huwag tayong mabagabag sa ating mga pangangailangan sa buhay.  Gumamit pa ang Panginoon ng mga paghahambing mula sa mga ibon ng himpapawid at pananim sa parang: "Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?.... Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya?"  Kayan nga't  walang dahilan na tayo ay mangamba sa ating pang-araw-araw na pangangailangan.  Ano sa halip ang dapat nating gawin?  Ang sabi ng Panginoon:  "Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo!"  At ano ba ang kalooban ng Diyos?  Na tayo ay patuloy na nagbabalik-loob sa kanya sa kabila ng ating kahinaan.  Kaya nga't ang abo na gagamitin sa Miyerkules ay sumasagisag sa pagnanais nating magbago at magbalik-loob sa Panginon.  Ang salitang kasalanan sabi ni San Agustin ay ang: "Pagtalikod sa Diyos at pagharap sa kanyang nilikha (mga bagay na materyal)."  Kaya nga't ang pagbabalik-loob ay nangangahulugan ng "Pagtalikod sa mga bagay na materyal at muling pagharap sa Diyos!"  Magtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos.  Lagi Siyang handang tumanggap sa ating pagbabalik-loob.  Magtiwala tayo sa kanyang pag-aaruga.  Hindi Niya tayo pababayaan.  Siya ang Diyos na nakikiramay sa atin.

Sabado, Pebrero 18, 2017

PAGMAMAHAL NA WALANG PINIPILI : Reflection for 7th Sunday in Ordinary Time - Year A - February 19, 2017: YEAR OF THE PARISH

Sinong ka-date mo noong nakaraang February14? Mayroon ba? Kung sakaling mag-isa ka lang kumain noong nakaraang Valentines Day, tandaan mo... February 19 na! Magmove on ka na! hehehe... May kuwento ng isang dalagang lumapit sa kanyang tatay upang magpaalam lumabas kasama ang kanyang BF.  Nahihiya pa ang lalaki na pumasok sa bahay.  Nang makita ito ng kanyang tatay ay hinila n'ya sa isantabi ang kanyang anak.  "Anak naman, anung nakita mo sa lalaking 'yan? Tingna mo naman ang mukha n'ya, parang nanay lang ang puwedeng magmahal!"  Sagot ng dalagita, "Papa, kahit ano pa ang sabihin mo I fell in love with him?" Napasigaw ang tatay, "Fell in love??? Tingnan mo naman ang buhok n'ya,  parang may HIV lang! (Hair Is Vanishing!) Yung mata n'ya parang mga mata ng kuwago! Yung ilong n'ya parang patatas! Yung ngipin n'ya parang nag-eexam na mga estudyante... one seat a part! Yan ba ang sinasabi mong fell in love?"  Sagot ng kanyang anak, "Papa, I fell in love not with his face... I fell in love with his heart!"  Marahil ito rin ang sasabihin ng Diyos kapag tinanong S'ya kung ano ang nagustuhan N'ya sa ating mga tao?  Wala namang kaibig-ibig sa atin. Sa katunayan ay patuloy pa tayong pinapapangit ng ating mga kasalanan.  Ngunit ang Diyos, nananatiling tapat na nagmamahal sa kabila ng ating kapangitan.  Ang kanyang pagmamahal ay walang kundisyon at walang pinipili. "Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan."  At ito nga ang nagbibigay sa atin ng pananaw na dapat nating mahalin hindi lang ang mga taong kaibig-ibig at mga taong mabubuti.  Lalo't higit na dapat nating kalingain ang mga taong masasama at makasalanan.  Ang turo ni Jesus: "Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman ang sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit."  Isang magandang paalala sa atin ni Jesus ngayong PRO-LIFE MONTH sapagkat may mga taong nagtutulak ng kultura ng poot,  paghihiganti at karahasan.  Ang sagot ng isang kristiyano ay pagmamahal na walang kundisyon!  Ang mga nakibahagi sa "Walk for Life"  ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa at katapatan sa turo ng Panginoong Jesus at ng ating inang Simbahan: paggalang sa buhay ng tao mula sinapupunan hanggang sa natural nitong kamatayan.  Kaya nga't hindi sinasang-ayunan ng Simbahan ang abortion, extrajudicial killing, corruption at death penalty. Sa halip hinihikayat tayong mga taga-sunod ni Kristo na igalang at ipagtanggol ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos at pairalin ang katarungan sa ating pakikitungo sa isa't isa.

Sabado, Pebrero 11, 2017

ANG KAIBUTURAN NG BATAS: Reflection for 6th Sunday in Ordinary Time Year A - February 12, 2017 - YEAR OF THE PARISH

"Bakit ba ako nagsisimba tuwing Linggo?"  Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili?  Minsan may isang lalaki na himbing na himbing sa kanyang pagkakatuog ang ginulantang ng sigaw ng kanyang nanay: "Hoy! Alas sais na! Magsimba ka na! Late ka na sa Misa!"  Sagot ng lalaki: "Inay... bigyan mo nga ako ng tatlong dahilang para bumangon na ako."  Sagot ng nanay: "Aba, una, mahalaga ang pagsisimba dahil sa utos ng Diyos yan! Pangalawa, kuwarenta anyos ka na at hindi ka na bata para pilitin, Pangatlo,  ikaw ang magmimisa at ang mga tao ay naghihintay na sa simbahan! Kaya... bangon na!"  Ikaw, anong dahilan at dapat kang magsimba?  Marahil sasabihin natin na ito na ang ating nakagawisan sapul pa ng ating pagkabata.  O kaya naman sasabihin natin na ito kasi ang ikatlong Utos ng Diyos na kailangan kong sundin.  Ngunit ang tanong ko naman ay ito: Bakit kinakailangan kong sumunod sa utos ng Diyos?  Noong panahon ni Jesus, ay may mga taong lubos na masunurin sa Diyos.  Sa katanuyan, sa isang Judio, ang pagsunod ng tapat sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita na siya ay "mabuting Judio".  Ngunit dumating si Jesus at gumawa ng mga bagay na kung minsan ay "lumalabag" sa isinasaad ng kanilang batas.  Isang halimbawa ay ang pagpapagaling niya ng mga maysakit sa araw ng Sabbath na araw ng pamamahinga para sa kanila.  Kaya nga si Jesus ay inakusahan nilang rebelde at hindi sumusunod sa batas.  Ano ang tugon ni Jesus? "Huwag ninyong akalaling naparito ako upang pawalang bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta.  Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin iyon."  Nais ni Jesus na ipaliwanag ang kaibuturan ng batas at hindi ang literal na pagsunod dito.  Isang halimbawang ibinigay niya ay ang pagsasakatuparan ng ikalimang utos: "Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman."  Dito ay nais ipaunawa ni Jesus na suriin natin ang ugat ng kasalanan ng pagpatay.  Nasi niyang maunawaan natin na ang poot na nagmumula sa isang tao ay nagdadala sa kanyang pumatay at dahil dito ay dapat niyang iwasan.  Ngayong buwan ng pagpapahalaga sa buhay, ito rin ay nagsisilbing paalala sa atin ng Simbahan na igalang natin ang buhay ng tao.  Bakit ang Simbahan ay tutol sa EJK at death penalty? Sapagkat nakikita ng Simbahan na "poot" ang dahilan ng tao kung bakit nais niyang kumitil ng buhay.  Sa kaso ng death penalty ay hindi naman talaga ang katarungan ang nais o kaya naman ay ang pagsupil sa krimen.  Kung ating susuriin, ang malalim na dahilan ay paghihiganti na nagmumula sa poot ng isang tao!  Ano ngayon ang kaibuturan ng Utos ng Diyos?  Walang iba kundi ang batas ng PAG-IBIG.  Kaya nga sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos ay lagi nating isaisip at isapuso na ginagawa natin ito sa pangunahing kadahilanang minamahal natin ang Diyos.  Sa pagdiriwang ng Pro-life month at buwan din ng mga puso, alalahanin nating maibabahagi lang natin ang buhay kung tayo ay makapagbabahagi ng pagmamahal.  Share life... share love!  

Sabado, Pebrero 4, 2017

PRO-LIFE FROM WOMB TO TOMB: Reflection for the 5th Sunday in Ordinary Time Year A - February 5, 2017 - YEAR OF THE PARISH

Ang buwan ng Pebrero ay PRO-LIFE MONTH na kung saan ay inaanyayahan tayong ipagdasal, ipagtanggol at pangalagaan ang buhay ng tao, buhay na mula sa sinapupunan hanggang kamatayan nito.  May isa akong estudayante na may ganitong "motto" sa buhay: "To live not only to exist!"  Tunay nga naman na hindi lahat ng nag-eexist ay buhay!  May mga nilalang na may buhay at mayroon ding walang buhay.  Ngunit hindi sapagkat humihinga ay buhay na... baka nag-eexist lang sila at hindi naman talaga buhay!  May mga ilan kasing tao na parang walang patutunguhan ang buhay.  Hindi mo alam kung saan pupunta at parang walang direksiyon ang tinatahak na landas.  May mga ilan naman na sinasayang ang buhay nila sa makamundong pamumuhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakasisira sa kanilang katawan o kaya naman ay namumuhay na walang panggalang sa kanilang dignidad bilang tao.  Hindi lang sapat na tayo ay humihinga. Dapat din na tayo ay nabubuhay na BUHAY!  Sapagkat ang sabi nga ni San Ireneo: "The glory of God is man (and woman) who is fully alive!"  Ito rin ang binibigyang  diin ngayon sa ating Ebanghelyo.  Ito ang ibig sabihn na maging ASIN at ILAW NG SANLIBUTAN. Ang asin na walang lasa ay walang kuwenta.   Ngunit nawawalan ba ng alat ang asin?  Noong panahon ni Jesus na kung saan ang aisn ay direktang kinukuha sa dagat at parang mga "rock crystals" na inilalagay sa maliit na supot at ibinababad sa lutuin, ay talagang maaring mawalan ito ng lasa.  Kaya nga't ang mga latak nito ay itinatapon na lamang sa labas at inaapakan ng mga tao. Bilang "asin ng sanlibutan", pinapaalalahan tayo ni Jesus na "magbigay lasa" sa buhay ng iba.  Katulad din ito ng mensahe ni Jesus ng sinabi niyang tayo ay ILAW NG SANLIBUTAN at dapat ay magliwanag ang ating ilaw upang makita ng iba ang ating mabubuting gawa.  Iisa lang ipinahihiwatig ng dalawang paghahambing na ibinigay ni Jesus, na dapat ang bawat Kristiyano ay maging "Mabuting Balita" sa kanyang kapwa!  Ang pagiging "Mabuitng Balita" ay nangangahulugan ng isang MARANGAL at BANAL na pamumuhay nating lahat. Tandaan natin na ang kabutihan ay nakakahawa kung paanong ang kasamaan ay gayun din. Higit na nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ng tao kung ginagamit niya ito para sa kabutihan.  Paano natin ito maisasakatuparan?  Ngayong PRO-LIFE SUNDAY ay maari nating gawin ang mga sumusunod: una, pahalaghan natin ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos.  Alagaan natin ang ating katawan sa paglalayo sa anumang nakasasama dito tulad ng mga bisyo lalong-lalo na ang droga.  Sisirain nito hindi lamang ang ating katawan gayundin, maging ang ating pamilya.  Pangalawa, igalang ang buhay ng iba.  Ang ikalimang utos ay nagsasabi sa ating masama ang pumatay.  Ang paglaganap ng "extra-juducial killing" at napipintong pagsasabatas ng "death penalty" ay malinaw na paglabag sa ikalimang utos ng Diyos.  Ang buhay na nagmula sa Diyos ay sagrado, kaya'y kahit gaano man kasama ang isang tao ay dapat nating igalang ito. Dapat nating igalang ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa libingan, from womb to tomb!  At pangatlo ay ibahagi natin ang buhay na kaloob sa atin.  Ito ang ating pagiging ilaw at asin sa ating ating kapwa, kapag ang ating buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa iba at nakahihikayat tayo ng mga tao tungo sa kabutihan.  Sa kabila ng paglaganap ng "kultura ng kamatayan" sikapain nating mapabilang sa tinaguriang "Pro-life Generation" na ang layunin ay pahalagahan, igalang at ibahagi ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos.  Isapuso natin ang kasabihang: "Our life is gift from God... How we live our life will be our gift to God!"