Huwebes, Agosto 21, 2014

ALIAS KRISTIYANO (Reposted & Revised): Reflection for 21st Sunday in Ordinary Time Year A - August 24, 2014 - YEAR OF THE LAITY

What's in a name? Ano ba ang mayroon sa iyong pangalan? Alam mo ba ang sinasabi ng pangalan mo tungkol sa iyo? Kung minsan mahilig tayong magbigay ng "alias" sa ibang tao. Kapag panot at nauubos na ang buhok ay ay tinatawag nating  "HIV positive" ang isang tao (Hair Is Vanishing ), kapag payat ang tawag natin ay "Palito", kapag mataba ang tawag natin ay "Baboy", kapag bading ay "Paminta" at marami pang ibang pang-asar na "alias" ang ginagamit natin para gawing katatawanan ang pangalan ng iba. Napakagaling din nating mag-coin ng pangalan. Ito naman yung pagsasama ng dalawang pangalan sa iisang pangalan lamang. Halimbawa kapag ang pangalan ng tatay ay Jose at ang nanay naman ay Maria ang magiging pangalan ng bata ay JOMAR. Mag-ingat lang sapagkat hindi ito maaring gawin sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa kasi na kung ang pangalan ng tatay ay Conrado at ang nanay naman ay Domingga, siguradong ang kakalabasang pangalan ng bata ay CONDOM!  Kawawa naman ang bata pag nagkataon! hehehe. Ang pagbibigay ng ALIAS o tawag sa isang tao ay ugali rin noon pang panahon ng Lumang Tipan sa Biblia at maging sa Bagong Tipan din.  Si  Abram ay pinangalanang Abraham na ang ibig sabihin ay "ama ng maraming lahi",  si Jacob ay pinangalanang "Israel". Sa Ebanghelyo ngayon ay nagbigay din ng alias si Jesus sa isa sa kanyang mga alagad upang magbigay ng bagong pagkatao at isang misyon. Tinawag niyang "Pedro" si Simon. Ang Pedro sa wikang Latin ay "Petrus" na ang ibig sabihin ay "bato"... matigas, matatag, di natitinag. "Ikaw ay Pedro, at ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia!" (Simbahan). Ano ba ang nakita ni Jesus kay Pedro? Alam ni Jesus na ang taong ito ay mahina at mapusok. Iiwan siya ni Pedro sa hardin ng Getsemani upan mahuli ng mga Judio. Itatatwa siya ni Pedro ng tatlong beses sa harap ng ibang tao. Alam itong lahat ni Jesus ngunit sa kabila nito ay pinili niya si Simon Pedro upang pamunuan ang kanyang Iglesia at ibinigay pa sa kanya ang "susi" ng kaharian ng langit, simbolo ng kapangyarihang mamuno. Anung nakita ni Jesus kay Pedro? Ang sagot ay "kahinaan", kahinaan na nagbigay daan upang manaig sa kanya ang kalakasan ng Diyos!  Maganda ang sabi ni San Pablo tungkol dito: "I'm willing to boast of my weakness because in my weakness.. God is strong!" Ito nga marahil ang nais ding makita sa atin ni Jesus, ang masabing  "ang Diyos ang ating lakas sa kabila ng ating kahinaan!" Kalimitan ay madali tayong panghinaan ng loob kapag lagi tayong tinatalo ng ating kahinaan: paulit-ulit na kasalanan, masamang pag-uugali, masamang hilig. Tandaan natin na tayong lahat ay maaring maging "Pedro" kung taos puso nating aaminin ang ating pagkakamali at tatanggapin natin ang Diyos bilang ating lakas! Sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala dapat ay hinihingi din natin ang Grasya ng Diyos upang tulungan tayo sa ating pagbabago. Tandaan natin na sa lakas ng Diyos para tayong "nakasandal sa bato". Sa lakas ng Diyos ay walang imposible! Sa lakas ng Diyos ang kahinaan ay maaring maging kalakasan ng tao! Ngayong Taon ng mga Layko ay piliin nating maging matapang, matapang na pangatawanan ang hinihining ng ating pangalan.   Sa binyag, binigyan tayo ng "alias" ng Panginoon. Ang alias natin ay ang pangalang KRISTIYANO. Ikinabit Niya sa atin ang Kanyang pangalang KRISTO! Ibig sabihin, taglay natin sa ating kahinaan ang kalakasang dala ng kanyang banal na pangalan. Kaya nga't nararapat lamang na pangatawanan natin ang pangalang ito. Ipakita natin sa ating pag-iisip, pananalita at pagkilos na tayo ay KRISTIYANO! Tandaan... ALIAS natin ito!

Walang komento: