Biyernes, Marso 14, 2008

MAHAL O BANAL NA ARAW? : Reflection for Passion Sunday Year A - March 16, 2008

Mga Mahal na Araw na naman! Bakit nga ba MAHAL at hindi BANAL ang tawag natin? Di ba Holy Week ang tawag natin sa ingles? Bagama't mas tama ang translation na "Banal", mas naangkop naman sa aking palagay ang salitang "Mahal". Kapag sinabi mong "mahal" maari mong ipakahulugang "of great value" o "precious". Para sa ating mga Kristiyano, precious ang mga araw na itong darating... sapagkat sa mga araw na ito ay pagninilayan natin ang pagtubos sa atin ni Jesus sa pagkakaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay! "Of great value" sapagkat tinubos tayo ni Jesus sa halagang hindi maaaring tumbasan ng salapi... sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo! Ang "Mahal" din ay nangangahulugang "close to our hearts, dear..." Naaangkop din ang pakahulugang ito sapagkat ang mga araw na ito ay nagpapakita sa atin ng walang hangang pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng kanyang bugtong na Anak upang tayo ay maligtas... Sa Ebanghelyong ating narinig ay pinagnilayan natin ang paghihirap at pagkamatay ni Hesus. Kasabay ng kanyang "makaharing pagpasok" sa Jerusalem ay ang katotohanang ipagkakanulo siya ng mga taong "mainit" na tumanggap sa Kanya. Ang mga masasayang "hosanna" ay mapapalitan ng mapapait na "ipako siya sa krus!". Ang makapal na bilang ng taong sumalubong sa kanya ay isa-isang mag-aalisan at iiwanan siya sa paanan ng krus! Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos... Iniligtas Niya tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Tunay ngang MAHAL at BANAL ang mga araw na ito! Nakakalungkot sapagkat maraming tao ngayon ang ginagawang cheap ang mga araw na ito! Imbis na "magbisita Iglesya" ay beach resorts at mga lugar na pahingahan ang binibisita. Imbis na magpunta ng Simbahan at magdasal ay natutulog ng buong araw. Imbis na magnilay at manalangin ay nanood ng sine... ang precious... nagiging cheap... ang mahal nagiging... mumurahin! Sana ay maibalik natin ang tunay na pakahulugan ng mga araw na ito... baka naman cheap ka rin sa darating na linggong ito?

Walang komento: