Biyernes, Disyembre 19, 2014

ANG BELEN SA PUSO MO: Reflection for 5th DAY OF CHRISTMAS NOVENA - SIMBANG GABI - Decenber 20, 2014 - YEAR OF THE POOR

Uso pa ba ngayon ang Belen?  Upang matawag na Belen dapat ay naglalaman ito ng mga imahe nina Jesus, Maria at Jose.  Dapat din ay naroroon ang mga imahe ng mga pastol, ng mga wise men, ng mga hayop.  Kapag may kulang puwedeng sabihing hindi kumpleto ang Belen at dahil siyan WALANG BELEN!  Ang Belen marahil ang isa sa pinakapopular na simbolo ng Pasko ngunit dati iyon!  Maraming bansa ngayon ang wala ng Belen!  Sa Amerika na namumuhay na sa sekularismo ay masasabing wala ng Belen sapagkat WALA NA SILANG WISE MEN!  Sa Japan na napakaprogressibo ang teknolohiya at marangya ang pamumuhay wala ring Belen sapagkat WALA NG POOR shepherds,  Sa Amsterdam na kung saan ay legal ang prostitusyon at pornograpiya ay wala ring Belen sapagkat WALA NG VIRGIN! Pero ibahain natin ang Pinas!  Dito sa atin ay maraming Belen! Bakit? Sapagkat MARAMING HAYUP!  Ayun naglipana sa Kongresso at Senado at nakapang amerikana pa na may kurbata!  Marami rin tayong WISE MEN!Tulad nina TATA LINO!  Marami ring POOR shepherds sapagkat nagkalat sa ating lansangan ang mga taong grasa! Marmi ring VIRGINS.  Sa katunayan ay may softdrinks pa nga na ang pangalan ay VIRGIN!  Pero higit sa lahat, tayo ay DAPAT MAY BELEN sapagkat tayo ay mga taong PIINAGHAHARIAN NG DIYOS!  Marami pa rin sa atin ang kumikilala sa Diyos at may takot sa Kanya!  Marami pa rin sa atn ang naniniwala na isinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na Anak upang tayo ay maligtas!  Sa ating Ebanghelyo ngayon ay ikinuwento sa atin kung papaano ipinanganak ang Mesiyas ayon sa propesiya ng Lumang Tipan.  "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki na tatawaging Emmanuel na ang ibig sabihin ay "Ang Diyos ay sumasaatin!"  At ito nga ay naisakatupara ng Dinalaw ng Anghel Gabriel ang isang dalaga sa Nazaret na ang pangalan ay Maria.  "Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos! Sumasaiyo ang Panginoon!"  wika ng Anghel Gabriel.  At ipinahayag niya na siya ang magiging ina ng Tagapagligatas na papangalanan niyang Jesus!  Ang sagot ni Maria ang nagsakatuparan ng plano ng Diyos: "Mangyari nawa as akin ayon sa wika mo!"   Ang tapong ito ay nagpapakita at nagpapaalala sa atin ng KATAPATAN ng Diyos.  Na sa kabila ng ating pagkasalawahan ay may Diyos na nakakaunawa sa atin.  At hinihingi naman Niya sa atin ay katapatan din sa ating pagtugon.  Nangangahulugan ito ng pagsasabuhay ng ating mga pangako sa binyag at pagpapahalaga sa ating pangalang KRISTIYANO.  Sikapin nating maging tapat lagi kay Kristo at huwag ikahiya ang pangalang ito.  Maging saksi tayo ng Kristo sa ating tahanan, lugar ng paggawa, paaralan at sa ating pakikitungo sa isa't isa.  Huwag natng dungisan ang pangalang Kristo na nakakabit sa ating pagkatao.  Ang Belen ay hindi lamang dapat makikita sa labas ng bahay bilang palamuti o dekorasyon.  Ang mensahe ng Belen na KATAPATAN ay dapat nakatangghal sa ating mga puso at ibinabahagi natin ito sa ating kapawa.  Ang Belen ay dapat nasa PUSO MO!

Walang komento: